Algemene voorwaarden

De Praktijkdokter

 

Artikel 1.  Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van ‘De Praktijkdokter’ zijn van toepassing op alle voorstellen, overeenkomsten en werkzaamheden van ‘De Praktijkdokter’ voor opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 2.  Grondslag offertes

Offertes van ‘De Praktijkdokter’ zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. ‘De Praktijkdokter’ zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 3. Vergoedingen en facturatie

De diensten van ‘De Praktijkdokter’ worden, tenzij anders overeengekomen, vergoed op basis van de werkelijk bestede tijd. De tijdsbesteding en vergoedingen zoals genoemd in voorstellen van ‘De Praktijkdokter’ zijn altijd een inschatting.

De tarieven van ‘De Praktijkdokter’ zijn exclusief reiskosten, reistijd en exclusief btw. Locatie- en verblijfskosten en kosten voor materialen worden altijd tegen werkelijke kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. ‘De Praktijkdokter’ factureert aan het eind van iedere maand. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 4.  Vertrouwelijkheid

Alle informatie over de opdrachtgever die tijdens de dienstverlening door de opdrachtgever aan ‘De Praktijkdokter’ wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 5.  Copyright en eigendomsrecht

Op informatie, materialen, presentaties en documenten van ‘De Praktijkdokter’ berust copyright. Alle gebruikte materialen zijn eigendom van ‘De Praktijkdokter’. De aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen zijn voor eigen gebruik en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 6.  Annulering en bedenktermijn

Indien de opdrachtgever de opdracht wilt annuleren, dan dient dit schriftelijk en gemotiveerd aan ‘De Praktijkdokter’ bekend gemaakt te worden. Bij afmelding tot vier weken voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever kosteloos annuleren. Bij annulering van vier tot één week voor aanvang wordt 50% van het offerte bedrag gefactureerd. Binnen één week voor aanvang wordt 100% van het offerte bedrag gefactureerd.

Bij een training met een open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijven, waarin de deelnemer zicht kosteloos kan afmelden.

 

Artikel 7. Overmacht

Indien ‘De Praktijkdokter’ wegen ziekte of door andere omstandigheden de verplichting in verband met een geaccepteerde opdracht niet of niet tijdig kan nakomen, dan stelt ‘De Praktijkdokter’ de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte. In gezamenlijkheid

wordt gekeken of de opdracht later kan worden uitgevoerd. Mocht er geen overeenstemming komen met de opdrachtgever dan is deze gerechtigd om de opdracht kosteloos te annuleren. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

‘De Praktijkdokter’ en eventueel door ‘De Praktijkdokter’ ingeschakelde derden, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade die verband houdt met de diensten van ‘De Praktijkdokter’ behoudens opzet of grove schuld. Als toch enige aansprakelijkheid aan de zijde van ‘De Praktijkdokter’ zou bestaan, is die altijd beperkt tot het maximum van het gefactureerde bedrag voor de opdracht.

 

Artikel 9. Klachtenafhandeling

Als de opdrachtgever ontevreden is over de door ‘De Praktijkdokter’ verleende dienst, dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na het verlenen van de dienst te reclameren. Hierna vindt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, een gesprek plaats tussen de opdrachtgever en ‘De Praktijkdokter’. Als de opdrachtgever met duidelijke argumentatie de ontevredenheid kan onderbouwen en de verbeterpunten voor ‘De Praktijkdokter’ kan aangeven, wordt in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing.  

Wanneer de klacht niet in gezamenlijkheid opgelost kan worden, zal een derde persoon worden ingeschakeld om te bemiddelen.

Jo Bos van Jo Bos en Co (www.jobosenco.nl) is voor ‘De Praktijkdokter’ de klachtenfunctionaris die voor bemiddeling wordt ingeschakeld. De uitspraak van Jo Bos zal door de opdrachtgever en ‘De Praktijkdokter’ als bindend worden verklaard.

Klachten worden binnen een termijn van 3 maanden afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld. Tevens wordt de reden van uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven van het moment van uitsluitsel.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 2 jaar bewaard. Klachten kunnen worden gemeld bij Marja Lambregts, eigenaar van ‘De Praktijkdokter’ door een mail te sturen naar marja.lambregts@depraktijkdokter.nl

 

Artikel 10.  Toepasselijk recht

‘De Praktijkdokter’ is het recht voorbehouden om met maatregelen haar bovenstaande rechten te beschermen. Op alle voorstellen en overeenkomsten van ‘De Praktijkdokter’ is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Ook eventuele geschillen zullen naar het Nederlands Recht worden beslecht.

 

Marja Lambregts

November 2021